Uporządkuj księgi Biblii

Raz w tygodniu możesz wygrać do 40 punktów w poziomie 1, do 80 punktów w poziomie 2 i do 120 punktów w poziomie 3. Możesz grać tak często, jak chcesz.

 • Księga Powtórzonego Prawa
 • List do Hebrajczyków
 • Księga Malachiasza
 • Księga Daniela
 • Objawienie św. Jana
 • Pieśń nad pieśniami
 • Księga Ezechiela
 • Księga Nahuma
 • List Jakuba
 • Księga Jonasza
 • Ewangelia Mateusza
 • 1 i 2 List Piotra
 • Dzieje Apostolskie
 • 1 i 2 List do Tymoteusza
 • Treny
 • Księga Abdiasza
 • List do Kolosan
 • 1 i 2 Księga Kronik
 • List do Efezjan
 • Księga Joba
 • Księga Jozuego
 • 1 i 2 Księga Samuela
 • Księga Liczb
 • Księga Micheasza
 • Księga Psalmów
 • Księga Jeremiasza
 • Ewangelia Łukasza
 • Księga Amosa
 • Księga Joela
 • Księga Wyjścia
 • Księga Ozeasza
 • Księga Ezdrasza
 • Księga Sędziów
 • Księga Zachariasza
 • Księga Przypowieści Salomona
 • List do Filemona
 • Księga Rodzaju
 • List do Tytusa
 • Ewangelia Marka
 • Księga Kaznodziei Salomona
 • Księga Habakuka
 • 1 i 2 List do Tesaloniczan
 • Księga Kapłańska
 • Ewangelia Jana
 • Księga Sofoniasza
 • 1 i 2 List do Koryntian
 • List do Rzymian
 • Księga Estery
 • Księga Rut
 • 1, 2 i 3 List Jana
 • Księga Nehemiasza
 • 1 i 2 Księga Królewska
 • Księga Aggeusza
 • List Judy
 • List do Filipian
 • Księga Izajasza
 • List do Galacjan
Oceń Pomoc
Poziom (150 P)
1 2 3

Zaczynamy!

Zadanie polega na posortowaniu ksiąg Biblii.